2020 Appeal - Mental Health

"Don't Hide it, Mind it" - Please Support Student Mental Health

"Don't Hide it, Mind it" - Please Support Student Mental Health

More than eight in every ten students at University College Cork who attended counselling said this was a key factor in them remaining in university.

With your help, we can extend counselling services enabling students to receive help when they need it.

You will have heard about the heightened awareness of mental health challenges experienced by young people today. Perhaps you or someone you know has had personal experience. For too long, our society has stigmatised those facing such issues. This is no less true of students today.

University College Cork is at the forefront of the battle to help young adults combat the effects of poor mental health. When it happens, it is likely to happen during their time in university.

This is not only due to the pressures that students feel but also because this is the prime age for the onset of many mental health diagnoses. “Don’t hide it, mind it”, we say. Help is close by in our Counselling Service.

You might be surprised by how many of our students are affected. Last year, our highly qualified counsellors saw 1,481 students at one-to-one sessions, and this figure is going up by 100 new students per year.

A recent national survey examined the mental health of young people in Ireland and emphasised the importance of early intervention.

We want our Counselling Service to be accessible to students who need it, when they need it, by offering out-of-hours service in the evenings and by telephone at the weekends. This flexibility can match the rhythm of the stress and pressure points in their lives.

Although the university assigns significant resources to supporting students’ mental health each year, the demand for counselling services continues to grow. Sadly, this means that our counsellors do not get to meet all the students who need them.

With your help, we can extend our counselling into the evening and into the weekends, enabling students to receive our help when they need it.

Please invest in our students’ wellbeing by Donating Today

Help us build resilience and promote mental health

Pictured above are Alan and Niamh, President and Welfare Officer, UCC Students' Union

“Ná bíodh sé faoi cheilt agat. Tabhair aire dó.”

Tacaigh le Meabhairshláinte na Mac Léinn le do thoil         

Alan agus Niamh, Uachtarán agus Oifigeach Leasa, Aontas na Mac Léinn COC

Dúirt níos mó ná 80% de mhic léinn Choláiste na hOllscoile Corcaigh gur éirigh leo fanacht san ollscoil toisc gur bhain siad úsáid as na seirbhísí comhairleoireachta anseo.

A chara,

Glacaim leis go bhfuil cloiste agat mar gheall ar na dúshláin mheabhairshláinte atá ag daoine óga an lae inniu. B’fhéidir go bhfuil taithí agat féin ar an dúshláin seo nó go bhfuil aithne agat ar dhaoine eile a raibh a leithéid ag cur as dóibh. Bhí náire ag baint leis na ceisteanna seo sa tsochaí againne le tamall maith. Is fíor é seo do mhic léinn an lae inniu chomh maith.

Tá Coláiste na hOllscoile Corcaigh mar cheannródaí sa chath seo chun cabhrú le daoine óga dul i ngleic leis na himpleachtaí a bhaineann le droch-mheabhairshláinte. Nuair a tharlaíonn a leithéid, is cosúil go dtarlaíonn sé agus iad san ollscoil.

Ní hamháin go dtiteann seo amach de dheasca an bhrú a bhíonn ar mhic léinn ach is i measc an aoisghrúpa seo de ghnáth a dhéantar diagnóisí meabhairshláinte. “Ná bíodh sé faoi cheilt agat. Tabhair aire dó”, a deirimidne. Is gaire cabhair na Seirbhíse Comhairleoireahta ná an doras.

Seans go mbeadh ionadh ort a chlos cé mhéad mac léinn a mbaineann cúrsaí meabhairshlainte leo.  Anuraidh, le cabhair ó mo chomh-chomhairleoirí, chonaiceamar 1,481 mac léinn le linn seisiúin aonair, agus tá an líon seo ag méadú faoi 100 mac léinn gach bliain.

Scrúdaigh suirbhé náisiúnta a deineadh le déanaí meabhairshlainte daoine óga in Éirinn agus leag sé béim ar an idirghabháil luath.

Is mian linn go mbeidh ár Seirbhís Chomhairleoireachta ar fáil do mhic léinn a bhfuil gá acu léi ag an am a theastaíonn sí uathu trí sheirbhís a chur ar fáil sna tráthnóntaí agus ar an teileafón le linn deirí seachtaine. Déanaimid é seo mar fhaoiseamh ar an strus agus ar an mbrú ina saoil.

Cé go gcuireann an ollscoil maoiniú suntasach ar fáil chun tacú le meabhairshláinte na mac léinn gach bliain is ag dul i méid atá an t-éileamh ar na seirbhísí comhairleoireachta i gcónaí. Is oth linn a rá go gciallaíonn seo nach n-éiríonn linn bualadh leis na mic léinn go léir a bhfuil gá acu linn.

Le do chabhair is féidir linn ár gcuid seirbhísí comhairleoireachta a chur ar fáil um thráthnóna agus le linn deirí seachtaine i dtreo is go bhfaighidh mic leinn ár gcabhair in am an ghátair.

Déan infheistíocht i bhfolláine ár mac léinn trí shíntiús a thabhairt inniu. Níl le déanamh ach an fhoirm a chomhlánú agus í a sheoladh ar ais sa chlúdach litreach ina bhfuil an postas íoctha. Nó is féidir síntiús a thabhairt ar líne ag: https://community.ucc.ie/support. Seo an difríocht is féidir leat a dhéanamh:

Uair a’ chloig comhairleoireachta - €60
Trí huaire a’ chloig comhairleoireachta - €180*
Beidh 12 uair a’ chloig de chomhairleoireacht in aghaidh na bliana i gceist le dochar díreach de €60 in aghaidh na míosa

Agus comhairleoireacht ar fáil um thráthnóna agus le linn an deireadh seachtaine, cabharíonn tú linn stuamacht a chothú agus meabhairshláinte dhearfach a chur chun cinn i measc ár mac léinn. Léirigh go bhfuil gean agat dóibh agus cabhraigh leo teacht ar chomhairleoir a d’fhéadfadh a saol a chur i dtreo na maitheasa.

Le dea-ghuí

Paul Moriarty

Stiúrthóir um Eispéaras na Mac Léinn

I.S.  Má thugann tú síntiús faoin 3 Bealtaine, is amhlaidh go ndéanfaidh an Rialtas méid do bhronntanais a mheaitseáil.  Déan forbairt ar d’infheistíocht agus cabhraigh le níos mó mac léinn!

 

 *Más maith leat síntiús a thabhairt i ndollair nó i steirling, téigh ar líne: https://community.ucc.ie/support

 Sa phictiúr tá Alan agus Niamh, Uachtarán agus Oifigeach Leasa, Aontas na Mac Léinn COC.

Chun síntiús a thabhairt ar líne: TABHAIR SÍNTIÚS ANOIS

Chun síntiús a thabhairt trí dhochar díreach: Is féidir teagmháil a dhéanamh le Chris McCahill, Oifig Forbartha agus Alumni, COC. R: christopher.mccahill@ucc.ie, G: +353 (0)21 4205942.

Chun síntiús a thabhairt le seic: Bíodh an seic iníoctha le ceann díobh seo leanas agus seol ar ais é sa chlúdach litreach ina bhfuil an postas íoctha.

Cónaitheoir in Éirinn nó in aon áit eile seachas SAM nó an RA. Déan seiceanna iníoctha le Fondúireacht Ollscoil Chorcaí

Cónaitheoir sa RA? Déan seiceanna iníoctha le UCC Educational Foundation. Cónaitheoir i SAM? Déan seiceanna iníoctha leis an Irish Educational Foundation.

Nóta Faisnéise Cánach do dheontóirí ionchasacha: Is féidir le Fondúireacht Ollscoil Chorcaí éileamh a dhéanamh ar cháin ar shíntiúis ó Phoblacht na hÉireann de €250 (€21 in aghaidh na míosa) agus níos mó, in aon bhliain amháin. Má bhaineann cúrsaí cánach leis an síntiús is féidir do shíntiús a mhéadú gan aon chostas breise ort. 

Má tá ceist ar bith agat is féidir teagmháil a dhéanamh le Chris McCahill, Oifig Forbartha agus Alumni, COC. R: christopher.mccahill@ucc.ie, G: +353 (0)21 4205942

Cosaint Sonraí: Is chun do shíntiús a phróiseáil agus chun tú a chur ar an eolas faoi ghníomhaíochtaí alumni amach anseo atá Oifig Forbartha agus Alumni ag bailiú agus ag taifeadadh an eolais thuas. Coimeádfar na sonraí seo go sábháilte agus faoi rún, faoi réir ag na téarmaí atá san Alumni Data Protection Notice atá ar fáil ag https://www.ucc.ie/en/gdpr/dataprotectionnotice/

Alumni and Development

Alumni agus Forbartha

University College Cork, 2.12 Western Gateway Building, Western Road, Cork, T12 XF62, Ireland

Top